Barn och ungdomar

Barns rättigheter enligt LSSSedan 1 januari 2011 finns det ett tydligt barnperspektiv med i LSS-lagen. Det som har hänt är att barns rättighet till delaktighet och inflytande enligt barnkonventionen har arbetats in i lagen, och som anordnare är man skyldiga att ta fram rutiner så man kan följa det som står.

Det som numera står i lagen är följande:

6 a § LSS
När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

8 § andra stycket LSS
När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Detta innebär inte med automatik att barnen ska bestämma allt, och att föräldrarna inte ska ha något att säga till om. Barnet måste dock få komma till tals, och man ska lyssna på deras åsikter.


Rekrytering av assistenter för barn

Från och med första januari 2011 är det obligatoriskt för alla arbetsgivare att begära utdrag från belastningsregistret innan någon börjar arbeta som personlig assistent för ett barn. Detta är viktigt att tänka på då det får en del konsekvenser vid rekrytering av personliga assistenter för barn.

Regeln gäller:

  • för alla som ska börja arbeta som personlig assistent för ett barn. Enbart föräldrar är undantagna även om den personliga assistenten redan arbetar i verksamheten men börjar arbeta hos en ny assistansberättigad som är barn
  • för alla arbetsgivare, såväl kommunal som privat verksamhet
  • för alla typer av anställningsformer (dvs. även ett kort vikarieinhopp)

En personlig assistent får INTE påbörja sitt arbete innan utdraget från belastningsregistret har kommit in.

Det är endast den som söker tjänsten som kan begära ut ett underlag från belastningsregistret. Normal handläggningstid hos Rikspolisstyrelsen är cirka två veckor. En särskild blankett ska användas som finns på polisens hemsida, där det också finns mer information om hur registerutdraget fungerar.

För Strandbergs är det viktigt att fundera över hur man ska lösa en akut vakant tjänst hos ett barn, då det inte är möjligt att sätta in vem som helst. Det tar som sagt tid att få utdraget och innan dess får personen inte arbeta hos barnet.

Det är också viktigt att vara medveten om att belastningsregistret enbart tar upp dömda brott relevanta för tjänsten. Registret sållas också med vissa intervaller, och den absolut längsta tid ett brott kan finnas med är 20 år. Strandbergs tar ordentliga referenser för vi tycker att det fortfarande är av yttersta vikt.

Vi har utbildat oss i ”Ansvarsfördelningsverktyget” hos Ifa under 2011. Detta är en utbildning för tydlighet och delaktighet i assistansen med barn. Ett barnperspektiv i LSS, den 1/1-2011 trädde en ny lag in som sa följande: När åtgärder rör ett barn ska barnets bästa särskilt beaktas, barnet ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.